FAQ Wycinka drzew

Warszawa i okolice: Legionowo, Marki, Wołomin , Wyszków, Serock, Łomianki, Pruszków, Radzymin

Nie potrzebujesz zezwolenia, gdy chcesz wyciąć:

 • drzewa i krzewy owocowe, chyba że rosną na na terenie nieruchomości, która została wpisana do rejestru zabytków lub na terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania
 • krzewy w ogrodach przydomowych, chyba że rosną w pasie drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
 • drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią nie przekracza:
  35 cm — w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  25 cm — w przypadku pozostałych gatunków drzew;
  krzewy, które mają mniej niż 10 lat,
 • drzewa i krzewy złamane lub wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych (na przykład podczas wichury lub odłamane przez bobra), wypadku lub katastrofy. Zanim je wytniesz, urzędnik oceni czy możesz to zrobić. Urzędnik przyjdzie z urzędu, w którym złożysz wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów (na przykład: z urzędu powiatowego albo z urzędu miasta),
 • drzewa i krzewy na plantacji drzew i krzewów,
  bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima).


We wszystkich pozostałych sytuacjach potrzebujesz zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów.

Jeśli nie masz pewności, czy na określony krzew lub drzewo potrzebujesz zezwolenia na wycięcie — złóż wniosek. Urzędnik przyjedzie i oceni, czy potrzebujesz zezwolenia na wycięcie tego krzewu lub drzewa.

Plantacja - to uprawa drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założona w celu produkcyjnym.

Krzew - to wieloletnia roślina, która rozgałęzia się na wiele zdrewniałych pędów. Nie ma pnia ani korony.

Każdy, kto jest posiadaczem działki, na której znajdują się drzewa i krzewy. Posiadaczem może być właściciel działki albo inna osoba, która zarządza działką (na przykład najemca, dzierżawca, użytkownik wieczysty albo osoba, która ma inne prawo do zarządzania działką).

Wniosek może złożyć również właściciel urządzeń przesyłowych (na przykład linii energetycznych), wówczas nie musi on załączać zgody właściciela. Urząd poinformuje właściciela działki, że dostał taki wniosek.

Wniosek możesz złożyć osobiście albo może to za ciebie zrobić pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Zmierz dokładnie obwód drzew, które chcesz wyciąć, i określ ich gatunek. Obwód pnia zmierz na wysokości 130 cm od ziemi. Jeśli tej wysokości drzewo ma kilka pni, zmierz obwód każdego z nich, a jeżeli nie posiada pnia (na przykład jest to niskie rozłożyste drzewo) zmierz obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. W przypadku krzewów zmierz powierzchnię, jaką zajmują, i określ ich gatunek.
Przygotuj mapkę, własnoręczny rysunek albo plan zagospodarowania działki lub terenu, jeśli jest wymagany zgodnie z Prawem budowlanym. Zaznacz drzewa i krzewy oraz granicę działki, budynków oraz innych obiektów (na przykład altanki, czy śmietnika), które istnieją lub dopiero powstaną na twojej działce.
Napisz wniosek i przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Listę potrzebnych dokumentów znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
Złóż wniosek wraz z innymi dokumentami w odpowiednim urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
Czekaj na wizytę urzędnika. Urzędnik przyjedzie na twoją działkę i samodzielnie zmierzy wszystkie drzewa i krzewy, które chcesz wyciąć. Potwierdzi w ten sposób informacje, które zostały wpisane we wniosku. Sprawdzi również, czy na drzewie lub krzewie nie znajdują się chronione gatunki, na przykład ptaki w gniazdach.
Czekaj na zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów.

w urzędzie miasta lub gminy,
do urzędu powiatowego — jeśli działka jest własnością gminy i nie została przekazana do użytkowania wieczystego,
do marszałka województwa — jeśli działka jest własnością miasta na prawach powiatu i nie została przekazana do użytkowania wieczystego
do wojewódzkiego konserwatora zabytków — jeśli twoja działka jest wpisana do rejestru zabytków.
Wniosek możesz:

złożyć bezpośrednio w urzędzie,
wysłać pocztą,
wysłać za pomocą platformy ePUAP — jeśli masz profil zaufany na platformie ePUAP albo bezpieczny podpis elektroniczny — jeśli urząd przyjmuje wnioski za pomocą platformy ePUAP.

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów na własnej nieruchomości. Wiele urzędów ma własne wzory takich wniosków. Dlatego skontaktuj się z urzędem i zapytaj, czy mają wzór wniosku. Jeśli urząd nie ma takiego wzoru, wniosek napisz samodzielnie. We wniosku napisz:
imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę właściciela nieruchomości lub urządzeń przesyłowych,
listę drzew i krzewów, które chcesz wyciąć, wraz z gatunkiem (na przykład cis pospolity) oraz obwodem pnia drzew,
adres lub numer działki ewidencyjnej,
wielkość powierzchni, z której chcesz wyciąć krzewy,
dlaczego chcesz wyciąć drzewa i krzewy (na przykład chcesz założyć sad, będziesz budować parking przy firmie),
termin, w którym planujesz wyciąć drzewa i krzewy. Od terminu, który podasz we wniosku zależy do kiedy ważne będzie pozwolenie. Pamiętaj, że urzędnik weźmie również pod uwagę, czy termin, który wskażesz, nie wypada w okresie lęgowym (gdy wykluwają się ptaki).
własnoręczny rysunek, mapka albo projekt zagospodarowania działki lub terenu, na którym:
wskażesz drzewa i krzewy do wycięcia,
zaznaczysz granice działki,
zaznaczysz budynki i inne budowle, które obecnie znajdują się na działce lub które planujesz zbudować,
projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia — jeśli planujesz to zrobić. Projekt możesz zrobić w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeśli jest wymagany, bo na przykład realizujesz inwestycję na podstawie pozwolenia na budowę. Pamiętaj, aby w projekcie wskazać:
liczbę, gatunki lub odmiany drzew lub krzewów,
miejsce i termin nasadzeń zastępczych lub przesadzania,
oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością (na przykład właściciel, użytkownik wieczysty, dzierżawca) lub o prawie własności urządzeń przesyłowych,
oświadczenie właściciela działki, że zgadza się na wycięcie drzew i krzewów — tylko jeśli nie jesteś właścicielem działki lub użytkownikiem wieczystym (na przykład jesteś dzierżawcą). Wiele urzędów ma własne wzory takich oświadczeń. Dlatego skontaktuj się z urzędem i zapytaj, czy mają wzór oświadczenia. Jeśli urząd nie ma takiego wzoru, właściciel musi napisać takie oświadczenie samodzielnie,
oświadczenie o udostępnieniu informacji o planowanej wycince mieszkańcom — dotyczy wyłącznie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Uwagi mogą być zgłaszane przez mieszkańców przynajmniej przez 30 dni,
decyzje i postanowienia, które zostały wydane w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko — jeśli masz takie dokumenty;
zezwolenie Generalnego lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w stosunku do gatunków chronionych, na przykład na zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, czy płoszenie ptaków w okresie lęgowym — jeżeli zostało wydane.

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych procedura może przedłużyć się do 60 dni. Warto złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem.

Urzędnik skontaktuje się z tobą i umówicie się na wizytę na twojej działce, żeby samodzielnie zmierzyć drzewa i krzewy.

Jeśli nie dostaniesz zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów — dostaniesz decyzję odmowną. Wtedy możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złóż w urzędzie, który wydał decyzję odmowną. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W przypadku drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków, natomiast w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy zezwolenie wydaje starosta.

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wymaga uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Natomiast zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Za usunięcie drzew pobiera się opłaty – na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia, rodzaju i gatunku drzewa (wg corocznego obwieszczenia ministra właściwego ds. środowiska). Opłat nie pobiera się za usunięcie drzew, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie, od osób fizycznych i pozostałym wymienionych w art. 86 ustawy o ochronie przyrody.

Nie wymaga zezwolenia usunięcia drzew lub krzewów m.in. w lasach, drzew owocowych, czy też drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 lub 25 cm w zależności od gatunku. Pełny katalog znajduje się w art. 83f ustawy o ochronie przyrody.

Za zniszczenie drzew lub krzewów, usunięcie bez zezwolenia wymierza się karę administracyjną. Karę ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

Specjalistyczne prace wysokościowe: wycinka drzew, mycie elewacji, alpinistyka przemysłowa, odśnieżanie dachów, obsługa techniczna obiektów

Mamy wieloletnie doświadczenie w wycince i pielęgnacji drzew

Działamy na terenie Warszawy i okolic: Legionowo, Marki, Wyszków, Pruszków, Serock, Radzymin, Łomianki...

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z nami – oferujemy nieodpłatną wizję lokalną, na podstawie której przedstawimy wycenę i umówimy się z Państwem na dogodny termin wykonania usługi.

Kontakt | tel.: 881 776 077

Firma posiada wykupioną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę 500 000 zł.

Przewiń do góry